Dobór stali na elementy zbiorników ciśnieniowych

Dobór stali na elementy zbiorników ciśnieniowych dokonuje się w oparciu o klasy zbiorników i warunki eksploatacyjne. Ogólny wzór na obliczenie grubości ścianek g w mm, zbiorników walcowych, dla szwu podłużnego, jest następujący gdzie: D – średnica zewnętrzna zbiornika w mm przy temperaturze 20°C, przy stosunku średnic zewnętrznej Dz do średnicy wewnętrznej Du, mniejszym od 1,8, p – ciśnienie obliczeniowe w atn. Gdy wielkość ciśnienia hydrostatycznego przekracza 0,025, należy uwzględnić w obliczeniu Jego wpływ, k – naprężenie dopuszczalne, z uwzględnieniem klasy zbiornika, gatunku materiału i współczynnika bezpieczeństwa, z – współczynnik wytrzymałości połączeń spawanych lub osłabienia otworami, c – naddatek grubości, składający się z walcowniczej odchyłki minusowej dla grubości blachy, naprężenia dodatkowe, dodatki na korozję. Do grubości blachy 30 mm przyjmuje się wielkość c najmniej 1,0 mm, przy większych grubościach naddatku można nie uwzględniać.

Dla den wypukłych spawanych z tłoczonych blach, dopuszcza się spoiny tylko południkowe i równoleżnikowe oraz spawanie przed lub po wytłoczeniu den. We wzorach na obliczenie grubości ścianek dna uwzględnia się dodatkowy współczynnik zależny od geometrycznego kształtu dna. Przy ciśnieniu zewnętrznym konieczne jest sprawdzenie stateczności ścianek zbiornika.