Kolejność umieszczania oznaczeń spoiny

Kolejność umieszczania oznaczeń spoiny jest następująca: a) sposób spawania obowiązujący dla całego rysunku podać w uwagach, b) symbol spoiny według znaku podstawowego, c) wymiar grubości spoiny a w mm, d) wymiar długości spoiny i dla spoin ciągłych, lub dla spoin przerywanych nile, a dla spoin przerywanych naprzemianległych nlZe, gdzie: n – ilość odcinków spoin, l – długość odcinka, c – podziałka rozstawu spoin.

Dodatkowo można spoiny oznaczać numerami części. Wszystkie spoiny należy zestawić w ogólnym wykazie materiałów, od-dzielnie dla spoin warsztatowych i montażowych. Ponadto na rysunku konstrukcyjnym należy podać gatunek elektrod do spawania, w przypadku specjalnych wymagań.