Połączenia zakładkowe

Połączenia zakładkowe mają bardzo nieregularny przebieg sił, który w dużym stopniu zależy od wymiarów i rozmieszczenia spoin pachwinowych. W spoinach pachwinowych poprzecznych rozkład naprężeń w częściach łączonych na długości spoiny jest równomierny, a jedynie w przekrojach po-przecznych spoiny występują spiętrzenia naprężenia (rys. 3). Przez zastosowanie spoiny pachwinowej poprzecznej nierówno- bocznej oraz przy złagodzeniu grubości przejścia łączonych części, spiętrzenie naprężeń w grani spoiny maleje. W połączeniach zakładkowych podłużnych rozkład naprężeń zależy od długości spoin i ich rozstawu (rys. 3b). Załamanie linii siły wy-stępuje w dwóch płaszczyznach. Spiętrzenie naprężeń mamy na końcach spoiny. Ze wzrostem stosunku długości spoin I do ich rozstawu b, wzrasta nierównomierność rozkładu naprężeń.

W połączeniach zakładkowych ze spoinami pachwinowymi poprzecznymi i podłużnymi pod wpływem obciążeń występują większe odkształcenia w spoinach podłużnych, a mniejsze w spoinach poprzecznych. Z tego powodu rozkład sił nie jest proporcjonalny do przekroju spoiny (rys. 4). Spoiny podłużne zostają przeciążone, a naprężenia w spoinach poprzecznych nie mogą być całkowicie wykorzystane.