Przekroczenie naprężeń dopuszczalnych i granicznych

Przekroczenie naprężeń dopuszczalnych i granicznych jest dozwolone nie więcej niż o 2%. Przy obliczaniu naprężeń złożonych w połączeniach doczołowych, przy dwukierunkowym zginaniu i jednoczesnej sile osiowej, lub przy dwuosiowym stanie napięcia i ścinaniu, naprężenia dopuszczalne i graniczne mogą być zwiększone o 10%, pod warunkiem, że pojedyncze naprężenia składowe nie przekroczą dopuszczalnych.

Omawiana norma uwzględnia jedynie stalowe konstrukcje budowlane poddane przeważającym obciążeniom stałym, nie podaje natomiast warunków projektowania konstrukcji poddanych obciążeniom zmiennym. Norma radziecka NiTU 121-55 z 1955 r. uwzględnia przypadki występowania zmiennych obciążeń i zaleca stosowanie dodatkowego współczynnika zmęczeniowego y ^ 1,0, przy pomocy którego zmniejsza się na-prężenia dopuszczalne. Współczynnik ten należy stosować tak dla określenia naprężeń dopuszczalnych dla materiału rodzi-mego i strefy spawania, jak i spoin. Współczynnik ten oblicza się ze wzoru sił osiowych, momentów gnących lub naprężeń w obliczanym elemencie które należy przyjmować z ich znakami, a, b – współczynniki we- dłub tablicy I, przy czym dla strefy spawania w materiale rodzimym narażonej na działanie karbu, należy przyjmować jak dla spoin. W spoinach łączących pasy belek ze średnikami gdy, są wykonane na całej grubości środnika, współczynnika zmęczeniowego nie stosuje się. Dla stalowych mostów drogowych obowiązują „Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych” z 1963 r. Na główne elementy mostów stosuje się stale St3S, St3M, 18G2 i 18G2A, na elementy drugorzędne StlS lub St3S. Rozróżnia się dwa rodzaje naprężeń dopuszczalnych: I – tylko dla obciążeń głównych i II – przy uwzględnieniu wyjątkowego stanu obciążeń. Dla stali naprężenia dopuszczalne k na rozciąganie, ściskanie i zginanie wynoszą w kG/cm2: Dla spoin wykonywanych w kącie mniejszym od 80°, spoin pułapowych i spoin bez podpawania grani, naprężenia dopuszczalne zmniejsza się o 25%. Wpływu obciążenia zmiennego nie uwzględnia się.

Dla mostów kolejowych obowiązują przepisy projektowania i wykonywania mostów kolejowych i kolejowo- -drogowych D64 – 1963 r. Na konstrukcje mostowe stosuje się stal St3S, St3M, 18G2 i 18G2A. Dla Stali St3M, 18G2 i 18G2A na mosty spawane wymagana jest udarność nie niższa od 3 kGm/cm2, przy temperaturze – 40°C. Rozróżnia się dwa rodzaje naprężeń dopuszczalnych: I – przy uwzględnieniu tylko obciążeń głównych, i II – przy uwzględnieniu obciążeń głównych i dodatkowych.