Spoiny czołowe normalnej jakości

Spoiny czołowe normalnej jakości, kontrolowane wyrywkowo przez prześwietlanie, powinny dać wyniki nie gorsze od III klasy, a spoiny specjalnej jakości, skontrolowane na całej długości, powinny dać wyniki nie gorsze od II klasy wg PN-60/ /M-69773. Dla spoin czołowych bez podpawania grani, spoin pachwinowych pułapowych i wykonywanych w kątach od 60° do 80°, obniża się naprężenia dopuszczalne o 25%. W przypadku otrzymania współczynnika zmęczeniowego 97 większego od jedności, należy przyjmować »7 = 1. We wzorze tym $ = >0, dla różnych znaków § <0. Współczynnik działania karbu B należy przyjmować wg tablicy II.