Sposób przygotowania brzegów materiału do spawania

Sposób przygotowania brzegów materiału do spawania zależy od rodzaju stosowanych spoin, metody spawania oraz sposobów składania części do spawania. Obcinanie krawędzi i ukosowanie ich dla rowka spoiny może być wykonane palnikiem gazowym lub przy pomocy obróbki mechanicznej. Kra-wędzie spawanych części, na których są bazowane wymiary zespołu, powinny być obrobione mechanicznie dla utrzymania poprzecznych wymiarów elementu. Od dokładności przygotowania Części zależy dokładność składanego zespołu, odchyłki rowka spoiny i jakość wykonania spoin. Szczególna uwagę należy poświęcić przygotowaniu wszelkich elementów z. odkuwek lub odlewów, wchodzących w skład spawanych konstrukcji. Tego typu elementy powinny być wstępnie obrobione na krawędziach lub płaszczyznach łączących się z korpusem spawanej konstrukcji.

Główne elementy ze stykami doczołowymi warsztatowymi na-leży spawać przed złożeniem w zespoły, a ich jakość zbadana zgodnie z wymaganiami projektu konstrukcji. Wszystkie spoiny powinny być zwymiarowane na rysunkach roboczych przez projektantów konstrukcji. Natomiast w opracowaniach technologicznych mogą być wprowadzone tylko takie zmiany, które nie wpływają na warunki pracy połączenia spawanego, a są konieczne ze względów wykonawczych. Dla zapewnienia większej sztywności spawanego podzespołu, spawanie wykonuje się po złożeniu kilku części przy czym może się okazać, że pewne spoiny będą trudno dostępne do wykonania. Uzyskanie dogodniejszych warunków spawania będzie wymagało bądź zmiany kształtu spoiny bądź innego jej usytuowania. Stosując spawanie automatyczne łukiem krytym pod warstwą topnika, grubość spoin pachwinowych może być zmniejszona do 0,7-ł-0,8 grubości spoin określonych dla spawania ręcznego, ze względu na większe wtopienie w grani spoiny.

W zespołach konstrukcyjnych podlegających obróbce mechanicznej należy przewidzieć naddatki z uwzględnieniem odkształceń konstrukcji po spawaniu. W zasadzie obróbkę mechaniczną przeprowadza się po spawaniu konstrukcji. Przy dużych wymiarach konstrukcji obróbka taka nie zawsze jest możliwa, lub może być bardzo kosztowna. Możliwość przeprowadzenia ostatecznej obróbki mechanicznej w podzespołach zależy od rozwiązań konstrukcyjnych połączeń podzespołów, zapewniających niezmienność ich wzajemnego położenia w ostatecznej fazie wykonania.

Jak z powyższego przeglądu zagadnień technologii spawania wynika, powinna istnieć ścisła współpraca technologa spawalnika z projektantem konstrukcji spawanej. Opracowanie technologii powinno być wykonane możliwie wcześnie, aby za-chować niezbędną rezerwę czasu na ewentualną konsultację i przeprowadzenie uzupełnień dokumentacji, wynikającej z potrzeb wykonawstwa.