Urządzenia pomocnicze do wykonywania spoin prostoliniowych

Urządzenia pomocnicze do wykonywania spoin prostoliniowych są przeznaczone do spawania dźwigarów o przekroju dwuteowym, belek podłużnych, złączy zbiorników, rur itp. Urządzenia te można podzielić na: z głowicami samojezdnymi: a) poruszającymi się bezpośrednio po spawanym przedmiocie, b) poruszającymi się po torze jezdnym ułożonym na przedmiocie lub obok spawanego przedmiotu, z głowicami poruszającymi się po torze jezdnym zamocowanym w specjalnej konstrukcji nośnej.

Na rys. 24 podano konstrukcję urządzenia do spawania belek mostu suwnicy o przekroju skrzynkowym za pomocą automatu, który porusza się bezpośrednio po spawanej belce. Belka zaznaczona na rysunku linią przerywaną ułożona jest na środniku w położeniu poziomym. Dla prawidłowego ułożenia spoiny pachwinowej w narożu belki, automat wyposażony jest w dwie dodatkowe rolki, które ustalają oś automatu pod małym kątem do kierunku jazdy. Rolki te poruszają się po zewnętrznej stronie pasa belki. Jedna z rolek (rys. 25) ma nieco przesunięte ułożyskowanie. W ten sposób wózek z głowicą usiłuje odchylać się od spoiny. Ponieważ na ten ruch nie pozwalają rolki biegnące po pasie belki, automat nie może zboczyć ze swego toru i porusza się równolegle do krawędzi, gdzie ma być ułożona spoina. Wielkość kąta, pod którym porusza się wózek, wynosi około 4-i-5°. Przykład urządzenia do wykonywania spoin podłużnych wewnętrznych i zewnętrznych podano schematycznie na rys. 26. Tor jezdny, po którym przesuwa się automat może być ułożony wewnątrz przedmiotu lub też na przedmiocie. Przedmiot spawany oparty jest na rolkach 1 i ułożony na specjalnej poduszce z topnika 2. Tor jezdny 4 przymocowany jest za pomocą klamer 3. Do obrotu przedmiotu po wykonaniu jednej spoiny służą uchwyty 5. Wadą tego urządzenia jest konieczność dokładnego ustawienia toru jezdnego wózka głowicy, co pociąga za sobą znaczne zużycie czasu.