Warunki techniczne wykonywania konstrukcji stalowych budowlanych

Warunki techniczne wykonywania konstrukcji stalowych budowlanych są określone w normach ogólnych i obowiązującej normie państwowej. Spawane mosty drogowe i kolejowe są ujęte w przepisach resortowych. Warunki wykonywania spawanych konstrukcji urządzeń dźwignicowych i zbiorników ciśnieniowych określają przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

Większość przepisów nakłada na wykonawcę obowiązek opracowania planów technologicznych spawania konstrukcji, jako uzupełnienie dokumentacji projektowej. Dla konstrukcji maszyn i urządzeń nie ma obowiązujących przepisów i dla tego rodzaju konstrukcji powinny być opracowane indywidualne warunki techniczne wykonania przez biuro projektowe. W przypadku wykonywania konstrukcji specjalnych lub takich, dla których brak jest przepisów, należy opracowanie technologiczne spawania oprzeć na warunkach technicznych konstrukcji o zbliżonej klasie ważności.

Jednym z najważniejszych zagadnień w konstrukcjach spawanych jest właściwy dobór materiału. W zasadzie gatunek materiału powinien być określony w projekcie roboczym przez biuro projektowe. W konstrukcjach budowlanych stosuje się głównie stale niskowęglowe o dobrych własnościach spawalniczych. Natomiast w budowie zbiorników ciśnieniowych, w aparaturze chemicznej, w urządzeniach maszynowych są stosowane bardziej różnorodne materiały. Gatunek tych materiałów jest dobierany głównie ze względów eksploatacyjnych, a nie zawsze uwzględnia wymagania technologii spawania lub wpływu spawania w okresie użytkowania. W takich przypadkach konieczna jest szczegółowa analiza przyjętego materiału pod względem spawalniczym, wpływu spawania na własności mechaniczne materiału w strefie spawania, doboru elektrod i metody spawania, konieczności dodatkowej obróbki cieplnej materiału przed spawaniem i w czasie spawania, za-chowania siej spoin w temperaturze pracy urządzenia i inne. Na podstawie takiej analizy należy sprecyzować dodatkowe wymagania do zamówienia materiałów, które mogą odnosić się do ograniczenia pewnych składników, rodzaju wytopu lub obróbki cieplnej, lub spowodować zmianę gatunku materiału przyjętego w projekcie za bardziej odpowiedni w danych warunkach.