Zasady sporządzania planów technologicznych

Plany technologiczne spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej. Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i zawierać wszystkie dane dotyczące klasy ważności konstrukcji, zastosowanych materiałów, wymagania odnośnie do obróbki cieplnej konstrukcji po spawaniu, obróbki mechanicznej, wymiarów wszystkich

Przy określaniu klasy konstrukcji zostają określone szczegółowe warunki techniczne wykonania prac spawalniczych. Zazwyczaj warunki techniczne podają wymagania dotyczące dopuszczenia zakładu do wykonywania robót spawalniczych, klasyfikacji personelu technicznego i spawaczy, prowadzenia kontroli jakości spoin oraz zakresu końcowych odbiorów konstrukcji spawanej. Dla niektórych rodzajów konstrukcji spawanych istnieją obowiązujące przepisy lub normy dotyczące warunków technicznych wykonywania konstrukcji spawanych bądź też normy ogólnego zastosowania. Niektóre z tych norm, opracowane przez resorty branżowe nie mają charakteru norm ogólnie obowiązujących, niemniej jednak podają wymagania ułatwiające opracowanie technologiczne. Wykaz tych norm i przepisów podano w tabl. X.