Żłobienie tlenem

Palnik do żłobienia zapala się i reguluje w ten sam sposób jak zwykły ręczny palnik do cięcia. Rozpoczynanie żłobienia może być wykonane palnikiem bez drutu dodatkowego – albo z drutem (rozdz. XXI, rys. 8). Przy rozpoczynaniu żłobienia palnikiem bez drutu dodatkowego głowicę palnika trzyma się prawie prostopadle do powierzchni. Gdy odpowiednia temperatura jest osiągnięta głowica palnika zostaje nieco cofnięta oraz silnie pochylona (rys. 17). Równocześnie otwiera się stopniowo zawór tlenu do cięcia oraz przesuwa się palnik z odpowiednią prędkością dostosowaną do żądanej głębokości rowka. Początek żłobienia jest ułatwiony, jeżeli rozpoczyna się od krawędzi przedmiotu.

Przy rozpoczynaniu żłobienia z drutem dodatkowym dźwignia zaworu tlenu tnącego w początku swej drogi uruchamia urządzenie (p. rozdz. XXI, rys. 8) doprowadzające drut stalowy do końca głowicy palnika. W końcu swej drogi dźwignia otwiera tlen do cięcia, który spala metal drutu. Rozżarzone tlenki, ciśnięte siłą podmuchu na powierzchnię przedmiotu powodują miejscowe jego rozgrzanie i rozpoczęcie żłobienia. Od tej chwili palnik utrzymuje się stale w pozycji pracy i przesuwa się z odpowiednią prędkością. Głębokość i szerokość rowka zależy od kąta nachylenia głowicy palnika, szybkości posuwu i ciśnienia tlenu (p. rozdz. XXI, tabl. IV-j-VI). Palnik należy przesuwać ruchem jednostajnym po linii prostej. Żłobienie tlenem mające na celu usunięcie pojedynczych wad powierzchniowych na wlewkach hutniczych powinno się odbywać na materiale zimnym, ponieważ wady są lepiej widoczne aniżeli na przedmiotach gorących.

Żłobienie tlenem stosuje się również do wycinania grani spoiny na V przed podpawaniem, w tym przypadku stosuje się palniki lżejsze (rozdz. XXI, rys. 7). Technika żłobienia jest taka sama, jak opisana poprzednio, różnica polega tylko na szerokości uzyskanych rowków. Rozpoczynanie żłobienia odbywa się bez drutu dodatkowego. Palnikiem do żłobienia można również ukosować krawędzie blach do spawania (rys. 18). Żłobienie tlenem może być stosowane do wszystkich gatunków stali nadających się do przecinania tlenem. Stale twarde i stale specjalne, wrażliwe na powstawanie rys w czasie stygnięcia, należy żłobić w stanie podgrzanym do 300°C i po skórowaniu studzić powoli albo podgrzać w piecu.