Konstrukcje dźwignic

Konstrukcje dźwignic podlegają wybitnie wpływom obciążeń dynamicznych, których wielkość zależy od rodzaju pracy urządzenia, stosowanych szybkości i wielkości przyspieszeń, wielkości i typu konstrukcji nośnej, stanu torów jazdy dźwignicy i innych. Ze względu na trudne warunki pracy konstrukcji nośnej i wymaganą dużą pewność i bezpieczeństwo pracy, konstrukcje dźwignic zalicza się do I klasy. Krajowe przepisy projektowania i obliczania tego typu konstrukcji podaje norma PN-65/M-06516.

Wykończenia mieszkań Warszawa Deco Nova

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań na konstrukcjach dźwignic, w celu ustalenia rzeczywistych wielkości współczynników dynamicznych, które posłużą do ściślejszego ich określenia w przepisach. Tendencją przepisów zagranicznych jest oparcie zasad projektowania połączeń spawanych dla konstrukcji dźwignic na przepisach spawanych mostów kolejowych. Przepisy niektórych krajów nie zezwalają na stosowanie w dźwignicach spawanych konstrukcji kratowych, podobnie jak w konstrukcjach mostowych. Z tych powodów i ze względu na prostszą technologię spawania bardzo rozwinęły się wszelkiego rodzaju konstrukcje pełnościenne. Jednak istnieje wiele konstrukcji kratowych dźwignic w wykonaniu spawanym i mimo wieloletniej eksploatacji dotychczas nie stwierdzono ujemnego wpływu spawania na wytrzymałość konstrukcji.

W projektowaniu konstrukcji dźwignic istnieje ogólne zagadnienie wielkości współczynników dynamicznych i jedno-czesnego występowania szeregu obciążeń, oraz zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych. Biorąc pod uwagę, że nawet w konstrukcjach dźwignic częstotliwość zmian obciążeń jest mała, pozostaje duża rezerwa wytrzymałości po-łączeń w stosunkowo do wytrzymałości próbek połączeń spawanych. W przypadku specjalnych konstrukcji, a szczególnie w elementach narażonych na bezpośrednie działanie sił dynamicznych, wskazane jest przyjmowanie większych współczynników bezpieczeństwa. Połączenia spawane narażone na działanie obciążeń udarowych mają bardzo małą wytrzymałość ze względu na małą plastyczność strefy spawania.