Napawanie części maszyn i urządzeń spoiwami niskostopowymi

Za pomocą napawania można regenerować znaczną ilość części maszyn i urządzeń zużytych wskutek działań obciążeń roboczych. Napawanie stosuje się więc do regeneracji walów, osi, czopów, kół zębatych, kół jezdnych, krzywek rozrządczych, tłoków, prowadnic, przy czym do napawania tych części stosuje się spoiwa o twardości HB w granicach 200-M00 i o składzie chemicznym niskostopowej stali. Napawanie można przeprowadzić gazowo lub łukowo. Ostatnio przeważnie do tych prac stosuje się metodę spawania łukowego. Do napawania tych przedmiotów produkuje się w kraju elektrody EN200, EN350, EN400MN i EN450 (tabl. I), przy czym poszczególne cyfry określają średnią twardość stopiwa w jednostkach Brinella (zamiast elektrod EN200 można stosować elektrody EB155).