Sposób oznaczania spoin na rysunkach technicznych

Sposób oznaczania spoin na rysunkach technicznych konstrukcji stalowych jest ustalony normą PN-64/M-69010. Do oznaczenia najczęściej stosowanych spoin wystarcza kilka znaków. Spoiny o specjalnych kształtach najlepiej podać rysunkowo w większej skali, gdyż odmienne oznaczenia mogą być niezrozumiałe.

Ramki i ramy do obrazów i luster w ofercie sklepu Fotkom z Warszawy.

Spoinę można przedstawić na rysunku obrazkowo lub symbolami (rys. 54). Obrazkowe przedstawienie spoin jest łatwiej czytelne, szczególnie w węzłach o większej ilości spoin i przy konieczności dokładnego ich usytuowania. Oznaczenie spoin symbolami jest rysunkowo prostsze i stosuje się na rysunkach wykonawczych w przypadkach jednoznacznego położenia spoin. Praktycznie na jednym rysunku mogą być stosowane oba sposoby przedstawiania spoin.

Niezależnie od rysunkowego przedstawienia spoin, każda spoina powinna być zwymiarowana, przez podanie na linii odniesienia symbolu przekroju poprzecznego spoiny i jej długości. Linię odniesienia rysuje się w pobliżu spoiny i zakańcza się strzałką skierowaną w miejsce spawania (rys. 55). Symbol spoin składa się ze znaku podstawowego oraz oznaczeń uzupełniających. Na rysunku 55 zestawiono znaki pod-stawowe spoin z licem płaskim. Oznaczenia uzupełniające po-dano na rys. 56.