Zbiorniki dużych pojemności do magazynowania cieczy i gazów

Odrębną, pod względem konstrukcyjnym i technologicznym, grupę konstrukcji stanowią zbiorniki dużych pojemności do magazynowania cieczy i gazów. Różnorodność przeznaczenia zbiorników, warunki ich pracy oraz konieczność wykonywania prawie wszystkich prac spawalniczych na budowie, wymaga ustalenia dokładnych założeń projektowanych. Ustalenie współczynnika wytrzymałości spoin ma bezpośredni wpływ na określenie grubości blach i zużycie stali, co w zbiornikach dużych pojemności jest decydującym czynnikiem ekonomicznym.

Projektowanie i wykonywanie zbiorników jest ujęte przepisami, które obejmują zbiorniki ciśnieniowe pracujące pod ciśnieniem roboczym ponad 0,7 atn oraz niektóre zbiorniki bez-ciśnieniowe, przeznaczone dla specjalnych celów. Niektóre prze-pisy wyłączają zbiorniki ciśnieniowe na wodę lub ciecze nie- trujące i niewybuchowe. Warunek ten powinien być rozpatrywany w powiązaniu ze stopniem zagrożenia otoczenia, gdyż przy uszkodzeniu dużego zbiornika ilość magazynowanej wody może spowodować poważne zniszczenia przy jego raptownym opróżnieniu.

Przepisy o budowie i odbiorze technicznym stałych zbiorników ciśnieniowych (DT/Z/63) przewidują w zależności od ciśnienia roboczego i temperatury pracy 7 klas zbiorników. Współczynnik bezpieczeństwa jest uzależniony od gatunku stali, a współczynnik wytrzymałości spoin od dopuszczenia wytwórni do wykonywania zbiorników spawanych. Współczynnik wytrzymałości dopuszcza się nie niższy od Zdop = 0,8. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy przyjmuje się w wysokości (0,7-t-1,0). Zdop, w zależności od konstrukcji złącza spawanego.